ΤΟΠΙΚΑ

Διακόπτεται η λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στη Φυλή

Διακόπτεται η λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στη ΦυλήΜε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Ιωάννη Βασιλείου, στις 29/6/2015, αποφασίστηκε

α) η διακοπή λειτουργίας του ΕΜΑ, β) η σφράγιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και

γ) η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής στο ΕΜΑ.

Ο λόγος ήταν ότι το ΕΜΑ λειτουργεί χωρίς να είναι εφοδιασμένo με το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας καθώς δεν έχει κατασκευαστεί  το σύνολο των πρόσθετων απαιτούμενων μέτρων που  καθορίζει η νέα εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική μελέτη πυροπροστασίας:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της ΔιεύθυνσηςΑνακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α

ΘΕΜΑ:Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση προσωρινής διαταγής μερικής αναστολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 1538/Φ14.ΑΛΙΟ.2252/29.6.2015 απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του ΕΜΑ – Λήψη απόφασης επί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε συμμόρφωση με την προσωρινή διαταγή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Με την ανά χείρας εισήγηση παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό της σύμβασης υποστήριξης της λειτουργίας και επισκευής του ΕΜΑ. Προτείνονται τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να εξασφαλιστεί η σύννομη λειτουργία του ΕΜΑ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΟΑντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικήςαποφάσισε [1] α) την διακοπή λειτουργίας του ΕΜΑ, β) την σφράγιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και γ) την διακοπή της ηλεκτρικής παροχής στο ΕΜΑ. Βασικός ισχυρισμός ήταν ότι το ΕΜΑ λειτουργεί χωρίς να είναι εφοδιασμένo με το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας καθώς δεν έχει κατασκευαστεί  το σύνολο των πρόσθετων απαιτούμενων μέτρωνπου καθορίζει η νέα εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική μελέτη πυροπροστασίας .

Σύμφωνα με την από 8.7.2015 γνωμοδότηση του νομικού συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ, «…ο ΕΔΣΝΑ δικαιούται να ασκήσει προσφυγή νομιμότητας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της. Παράλληλα, δύναται να ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, με παρεπόμενο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας…».

Λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος, δόθηκε εντολή στο νομικό συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ [2], η οποία εν συνεχεία επικυρώθηκε από τηνΕκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) του ΕΔΣΝΑ [3], να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και διοικητικές προσφυγές [4,5,6].

Στις 24.7.2015 μας κοινοποιήθηκε η Απόφαση του Τμήματος Διακοπών ΣτΕ επί της αίτησης αναστολής με προσωρινή διαταγή [7]  όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάζει «Την εν μέρει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης 1538/Φ14.ΑΛΙΟ.2252/ 29.6.2015 του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή διατάσσεται η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ και η διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων του εν λόγω εργοστασίου, και επιτρέπουμε τη λειτουργία της μιας εκ των τριών μονάδων- γραμμών παραγωγής με τις αντίστοιχες μονάδες κομποστοποίησης {scrubbers}, επεξεργασίας και συσκευασίας compost, υπό τον όρο ότι τα υφιστάμενα φορητά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του EMΑ της δεύτερης και τρίτης γραμμής παραγωγής που δεν θα λειτουργούν θα διατεθούν, κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας, στη μονάδα του ΕΜΑ που θα λειτουργεί.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της αίτησης αναστολής».

Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή κοινοποιήθηκε αυθημερόν [8] στον Πάροχο λειτουργίας για συμμόρφωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΔΣΝΑέχει αποφασίσει τη μειωμένη λειτουργία του ΕΜΑ με σκοπό την προσαρμογή της παραγωγικότητας του στις διαθέσιμες πιστώσεις, αλλά και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση των δήμων μελών του που εκτελούν νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων σε περιοχές με πυκνή δόμηση,από την έναρξη σύμβασης υποστήριξης της λειτουργίας και συντήρησης του ΕΜΑ έως το τέλος της παράτασης[9]. Η παραγωγικότητα του ΕΜΑ περιορίστηκε στη λειτουργία των δύο (2) εκ των τριών (3) γραμμών παραγωγήςμε μέγιστη μηνιαία επεξεργασίας 15.000 tn.

Κατά την διάρκεια της μειωμένης λειτουργίας του ΕΜΑ οι δήμοι μέλη του ΕΔΣΝΑ που εξυπηρετούνται στο ΕΜΑ[9]   είναι:

α/αΔΗΜΟΣΜηνιαίο Φορτίο (τον)Ποσοστό (%)ΗμερήσιοΦορτίο (τον)
(1)(2)(3)(4)
1ΑΘΗΝΑ7.92052,80%360
2ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ7705,13%35
2ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ7705,13%35
3ΑΙΓΑΛΕΩ7705,13%35
4ΙΛΙΟΝ6604,40%30
5Ν ΙΩΝΙΑ6604,40%30
6ΧΑΛΑΝΔΡΙ5503,67%25
7ΓΑΛΑΤΣΙ5503,67%25
8ΧΟΛΑΡΓΟΣ5283,52%24
9ΕΛΕΥΣΙΝΑ3302,20%15
10ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3302,20%15
11ΚΑΛΛΙΘΕΑ3302,20%15
12ΚΗΦΙΣΙΑΣ3302,20%15

 

Πίνακας 1: Εξυπηρετούμενοι δήμοι στο ΕΜΑ [10].

13ΦΥΛΗ3302,20%15
14ΧΑΙΔΑΡΙ1721,15%8
ΣΥΝΟΛΟ15.000100,00%682

Σημειώνεται ότι η ποσόστωση των Δήμων [Στήλη (3) του Πίνακα 1 ] αποτελεί την βάση προσδιορισμού της ποσότητας των απορριμμάτων που οι δήμοι διαθέτουν στο ΕΜΑ. Η μηναία κατανομή [Στήλη (2) του Πίνακα 1 ], που προκύπτει από το γινόμενο της ποσόστωσης των Δήμων [Στήλη (3) του Πίνακα 1 ] επί της μηνιαίας δυναμικότητας (πχ 15.000 τον) αποτελεί το ανώτατο όριο για κάθε Δήμο, ενώ η ημερήσια κατανομή [Στήλη (4) του Πίνακα 1] είναι ενδεικτική. Επίσης αν κάποιος Δήμος δεν ανταποκριθεί στο πρόγραμμα, η ελλείπουσα ποσότητα αναδιανέμεται στους υπόλοιπους δήμους του ανωτέρω Πίνακα.

Λόγω της μειωμένη λειτουργίας του ΕΜΑ,τροποποιήθηκε [16] το δεσμευτικό μέγεθος της ωριαίας δυναμικότητας και προσαρμόστηκε στη λειτουργία των 2/3.Το δεσμευτικό μέγεθος της ωριαίας δυναμικότητας στην αρχική σύμβαση που προέβλεπε λειτουργία του ΕΜΑ σε πλήρη δυναμικότητα ήταν 92 τον/ώρα και όριο το 90%(6.2 παρ. 11, [13]). Στο διάστημα της μειωμένης λειτουργίας κάθε δεσμευτικό μέγεθος αναπροσαρμόστηκε και  ορίστηκεαναλογικά ως προς την λειτουργία του ΕΜΑ, με αναγωγή του στα 2/3 της τιμής του, ήτοι 61,3 τόνοι/ώρα (=92 x 2/3 ) ωριαία απόδοση και όριο ελάχιστης ωριαίας απόδοσης σε 55,2 τόνους /ώρα (=61,3 x 0,90).

Παρενθετικά διευκρινίζεται ότι το ΕΜΑ εργάζεται υπό καθεστώς Παράτασης της Σύμβασης δυνάμει [15] ΑΕΕ. Έκπτωση κατά 15% εφαρμόστηκε [15] κατά την διάρκεια της παράτασης. Hσύμβαση λειτουργίας [10]είχε παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτήν, μέχρις ότου ελεγχθεί ως νόμιμη η άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης που εκκρεμούσε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και πάντως σε περίπτωση που δεν εγκρινόταν η προαίρεση, μέχρι συμπληρώσεως 761.400 τόνων απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια της παράτασηςισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης πλην του οικονομικού ανταλλάγματος της Αναδόχου που προσδιορίζεται σε ποσοστό 85 % επί των τιμών της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την προσφορά της τελευταίας. Συνεπώς οι τιμές της αρχικής σύμβασης [9] (ΑΤ1 δαπάνη προσωπικού=37€/tn, ΑΤ2(δαπάνη συντήρησης)=39€/tn, σιδηρούχα=-62€/tn, αλουμινούχα=-490€/tn, compost= -3,20€/tn) από 1.1.14 μειώθηκαν [15]σε ΑΤ1=31,45 €/τον, ΑΤ2=33,15 €/τον,σιδηρούχα=-52,70€/τον, αλουμινίου= -416,50€/τον, compost= -2,72€/τον).

Τέλος σημειώνεται ότι έως τον Μάιο 2015 (49η Εντολή πληρωμής)έχουν επεξεργαστεί στο ΕΜΑ693.917,26τον απορριμμάτων, και ανακτηθεί 9.558,65τον σιδήρου, 708,69τον αλουμινίου, 41.011,46τον compost. Η συνολική αξία εκτελεσθεισών  υπηρεσιών έως τον Μάιο 15  είναι 50.148.424,43€ (προ ΦΠΑ)

Για λόγους πληρότητας της ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργία του ΕΜΑ επισημαίνεται ότι εφαρμόστηκε ποινική ρήτρα λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσης συμβατικών εργασιών ύψους 205.000€ που επιβλήθηκε με την 196/14 ΑΕΕ. Επίσης η Δνση Ανακύκλωσης αναμένει οδηγίες [17] σχετικά με την εφαρμογή της  περικοπής (κούρεμα) των 3.019.002,84 € [18].

Την τρέχουσα περίοδο επίσης εκκρεμούν: (α ) ο τρόπος εφαρμογής της Απόφασης ΣτΕ και (β) η εξέλιξη ή η άμεση (Νοέμβριος ή Δεκέμβριος 2015) λήξη της παρούσας Σύμβασης.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η συμμόρφωση του εμπλεκόμενων φορέων (ΕΔΣΝΑ, της ΔνσηςΑνάπτυξης, Περιφέρειακης Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)  προς τα εντελλόμενα της προσωρινής διαταγής [7] του ΣΤΕ είναι υποχρεωτική μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση στον ΕΔΣΝΑ της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της αίτησης αναστολής [5].  Στο ΕΜΑ θα λειτουργεί το ένα module (καθετοποιημένη γραμμή επεξεργασίας και παραγωγής) , που αποτελεί την ελάχιστη παραγωγική μονάδα για την επεξεργασία των απορριμμάτων, στο οποίο θα μεταφερθεί το σύνολο των υφιστάμενων φορητών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των modulesπου δεν λειτουργούν.Φρονούμε ότι δεν δύναται να εφαρμοστεί η αποζημίωση του παρόχου (παρ 4.3.4 της 11), διότι αφενός ο πάροχος έχει αποδεχτεί την λειτουργία των 2 εκ 3 module [14] και αφετέρου στην παρ 2.α του άρθρου της [10] αναφέρεται ότι  «…ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το όποιο απαραίτητο προσωπικό, επιπλέον ή έλαττον, για την πλήρη υλοποίηση της σύμβασης, η δε αμοιβή του θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα ποσοτικά και ποιοτικά λειτουργικά αποτελέσματα επεξεργασίας του ΕΜΑ».

Φρονούμε ότιη εκ περιτροπής λειτουργία ενός Module  από τα τρία αποτελεί την βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση. Υπενθυμίζεται ότι η περιορισμένη λειτουργία 2 εκ των 3 module έχει αποφασιστεί [14] από την έναρξη της σύμβασης [10] αφενός λόγω των περιορισμένων πιστώσεων του ΕΔΣΝΑ, αλλά και αφετέρου ότι η εκ περιτροπής λειτουργία των modules διασφαλίζει την διαθεσιμότητα του  Η/Μ εξοπλισμού καθώς και την ομοιόμορφη φθορά των παραγωγικών μηχανημάτων. Με την εκ περιτροπής λειτουργία των modules, ο πάροχος δεν δύναται να αποξηλώσειεξαρτήματααπό τα ακινητοποιημένα module και να τα μεταφέρει στο module που θα λειτουργεί καθώς οφείλει να διατηρεί σε διαθεσιμότητα το σύνολο του εξοπλισμού.

Αντιθέτως , ημόνιμη ακινητοποίηση τμήματος του εξοπλισμού ισοδυναμεί με διακοπή ρεύματος ,  θα είναι αδύνατη η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και  θα προκαλέσει εκτεταμένες και πιθανότατα ανεπανόρθωτες βλάβες στον ακινητοποιημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ΕΜΑ έχει εγκατεστημένη ισχύ 8.600 KW. Περιλαμβάνει ποικίλο κινητήριο εξοπλισμό όπως κόσκινα, μεταφορικές ταινίες, μαγνήτες, βαλιστικούς διαχωριστές, βιοκυλίνδρους, μηχανές κομποστοποίησης, βαρυμετρικές τράπεζες, σακκόφιλτρα, πλυντηρίδες, αντλίες, ηλεκτροκίνητο πυροσβεστικό συγκρότημα κλπ εκτιμώμενης αξίας περί τα 51,5 εκ €. Ηπαρατεταμένη ακινητοποίησηοποιουδήποτετμήματος θα επιφέρειφθοροποιό σημειακή φόρτισή τους από το ίδιο βάρος του. Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και μην δημιουργηθούν μόνιμες παραμορφώσεις και εκτεταμένες φθορές κυρίως στα ευμεγέθη παραγωγικά μηχανήματα είναι επιβεβλημένη η τακτική εκ περιτροπής ολιγόλεπτη λειτουργία τους τουλάχιστον , άνευ φορτίου.

Το δεσμευτικό μέγεθος της ωριαίας δυναμικότητας στην αρχική σύμβαση που προέβλεπε λειτουργία του ΕΜΑ σε πλήρη δυναμικότητα ήταν 92 τον/ώρα και όριο το 90% (6.2 παρ. 11, [13]) και η μέση ωριαία πραγματική απόδοση της μονάδας ίση με 90 τον/ώρα    ( παρ 4.3.5, [11]). Εφαρμόζοντας την μέθοδοτης [9] για την λειτουργία του ενός moduleτα δεσμευτικά μεγέθη που προκύπτουν είναι 30,67 τόνοι/ώρα (=92 x 1/3 ) ωριαία απόδοση και όριο ελάχιστης ωριαίας απόδοσης σε 27,60 τόνους /ώρα (=30,67 x 0,90).

Στη σύμβαση ο χρόνος λειτουργίας (παρ 4.3.5, [11]) ορίζεται ότι ο μέσος ημερήσιος χρόνος παραγωγικής λειτουργίας του ΕΜΑ ίσος με 12 ώρες, με το ΕΜΑ υπό τάση 14,5 ώρες (ποσοστό χρόνου παραγωγικής λειτουργίας 82,8%). Η ημερήσια δυναμικότητα του ενός Moduleείναι 30,67 x12=368,04 τον/ημερησίως και 8.096,88 τον μηνιαίως (=368,04 τον/ημέρα x 22 ημέρες). Σημειώνεται ότι εφόσον ο ΕΔΣΝΑ το επιθυμεί τεχνικά είναι εφικτή η επαύξηση του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας από 12 πχ σε 16 με την  ημερήσια και μηναία δυναμικότητα να διαμορφώνονται σε 490,72τον/ημέρα και 10.795,84 τον/ μήνααντιστοίχως.Το μηναίο κόστος εκτιμάται 523.058€ (=(31,45+33,15)x 8.096,88) και σε 697.741€ (=(31,45+33,15)x 10.795,84) προ ΦΠΑ. Σημειώνεται  ότι την 16ωρη λειτουργία του ΕΜΑ θα πρέπει να την υποστηρίξει ο πάροχος λειτουργίας, διότι το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ εργάζεται 6,5 ώρες ημερησίως και καλύπτει οριακά την 12ωρη λειτουργία.

Διατηρώντας το ποσοστό των δήμων του πίνακα 1, οι εξυπηρετούμενοι δήμοι θα δύναται να διαθέσουν στο ΕΜΑ τις ακόλουθες ποσότητες:

α/αΔΗΜΟΣΠοσοστό (%)12ωρη λειτουργία16ωρη λειτουργία
Μηνιαίο Φορτίο (τον)Ημερήσιο Φορτίο (τον)Μηνιαίο Φορτίο (τον)Ημερήσιο Φορτίο (τον)
(1)(3)(2)(4)(2)(4)
1ΑΘΗΝΑ52,80%4.275194,335.700,20259,10
2ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5,13%41518,88553,8325,17
2ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ5,13%41518,88553,8325,17
3ΑΙΓΑΛΕΩ5,13%41518,88553,8325,17
4ΙΛΙΟΝ4,40%35616,19475,0221,59
5Ν ΙΩΝΙΑ4,40%35616,19475,0221,59
6ΧΑΛΑΝΔΡΙ3,67%29713,51396,2118,00
7ΓΑΛΑΤΣΙ3,67%29713,51396,2118,00
8ΧΟΛΑΡΓΟΣ3,52%28512,96380,0117,27
9ΕΛΕΥΣΙΝΑ2,20%1788,10237,5110,80
10ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2,20%1788,10237,5110,80
11ΚΑΛΛΙΘΕΑ2,20%1788,10237,5110,80
12ΚΗΦΙΣΙΑΣ2,20%1788,10237,5110,80
13ΦΥΛΗ2,20%1788,10237,5110,80
14ΧΑΙΔΑΡΙ1,15%934,23124,155,64
ΣΥΝΟΛΟ8.096,88368,0410.795,84490,72

Πίνακας 2: Προτεινομένη κατανομή.

Προτείνεται να  τεθεί σταθερή η ποσόστωση των Δήμων [Στήλη (3) του Πίνακα 2 ]. Η μηναία κατανομή [Στήλη (2) του Πίνακα 2 ] που προκύπτει από το γινόμενο της ποσόστωσης των Δήμων [Στήλη (3) του Πίνακα 2 ] επί της μηνιαίας δυναμικότητας (πχ 8.096,88τον) να αποτελεί το ανώτατο όριο για κάθε Δήμο, ενώ η ημερήσια κατανομή [Στήλη (4) του Πίνακα 2] θα είναι ενδεικτική. Επίσης αν κάποιος Δήμος δεν ανταποκριθεί στο πρόγραμμα, η ελλείπουσα ποσότητα θα αναδιανέμεται αναλογικά στους υπόλοιπους δήμους που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα2 και μεταφέρουν απορρίμματα στο ΕΜΑ.

Με την εκ περιτροπής λειτουργία 1 εκ των 3 Moduleη αμοιβή του παρόχου του θα περιοριστεί αναλογικά με την δυναμικότητα του ΕΜΑ όπως αυτή καθοριστεί (523.058€ έως 697.741€, για 12ωρη-16 ωρη λειτουργία του ΕΜΑ) . Συνεπώς η εφαρμογή της  περικοπής (κούρεμα) των 3.019.002,84 € [18] δεν θα δύναται να εφαρμοστεί στους λογαριασμούς και προτείνεται να γίνει λογιστική απομείωση του ποσού αυτού, εφόσον αποφασιστεί από τον ΕΔΣΝΑτο δικαίωμα προαίρεσης.

Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 761.400tn άρα και η λήξη της σύμβασης εκτιμάται ότι θα επέλθει σε 4,6 μήνες ή σε 3,4 μήνες από σήμερα με λειτουργία 8.096,88 ή 10.795,84 τον μηνιαίως(  ή ς) ήτοι μέσα Δεκεμβρίου ή μέσα Νοεμβρίου.  Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της σύμβασης (παρ 21, άρθρο 6, [11]), (παρ 11.4, [12]) και εντός του τελευταίου τριμήνου προ τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα γίνει τεχνική αξιολόγηση της καλής  κατάστασης του εξοπλισμού συνόλου της εγκατάστασης (εκπόνηση «Τεχνικού Υπομνήματος») από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο  αξιολόγησης (ο οποίος αποδεδειγμένα θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία αξιολόγησης βιομηχανικών έργων) της έγκρισης της υπηρεσίας και με δαπάνη του παρόχου.

Εν κατακλείδι, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο του ΕΜΑ λόγω ολοκλήρωσης της σύμβασης [10] προτείνεται να εξεταστεί,  είτε το δικαίωμα προαίρεσης(άρθρο 12 της [11]), είτε  τα τεύχη που έχει καταρτήσει η Δνση Ανακύκλωσης επί των οποίων αναμένει κατευθύνσεις, είτε συνδυασμός αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη  τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

  1. Την εκ περιτροπής λειτουργία ενός (1) εκ των τριών (3)module ως την βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση με την οποία διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του Η/Μ εξοπλισμού και η επαρκής συντήρηση του και η ομοιόμορφη χρήση του.
  2. Το δεσμευτικό μέγεθος της ωριαίας δυναμικότητας για την λειτουργία του ενός moduleνα καθοριστεί σύμφωνα την μεθοδολογία της [9] και τα δεσμευτικά μεγέθη να είναι η ωριαία απόδοση 30,67 τόνοι/ώρα (=92 x 1/3 ) καιτο  όριο ελάχιστης ωριαίας απόδοσης σε 27,60 τόνους /ώρα (=30,67 x 0,90).
  1. Η ημερήσια δυναμικότητα του ενός moduleείναι 30,67 x12=368,04 τον/ημερησίως και 8.096,88 τον μηνιαίως (=368,04 τον/ημέρα x 22 ημέρες). Σημειώνεται ότι εφόσον ο ΕΔΣΝΑ το επιθυμεί τεχνικά είναι εφικτή η επαύξηση του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας από 12 πχ σε 16 με την  ημερήσια και μηναία δυναμικότητα να διαμορφώνονται αντιστοίχως σε 490,72τον/ημέρα και 10.795,84 τον/ μήνα.
  2. Διατηρώντας το ποσοστό των δήμων του πίνακα 1, οι εξυπηρετούμενοι δήμοι θα δύναται να διαθέσουν στο ΕΜΑ για 12ώρη και 16 ωρη  λειτουργία του ΕΜΑ τις ακόλουθες ποσότητες:
α/αΔΗΜΟΣΠοσοστό (%)12ωρη λειτουργία16ωρη λειτουργία
Μηνιαίο Φορτίο (τον)ΗμερήσιοΦορτίο (τον)Μηνιαίο Φορτίο (τον)ΗμερήσιοΦορτίο (τον)
(1)(3)(2)(4)(2)(4)
1ΑΘΗΝΑ52,80%4.275194,33        5.700,20259,10016
2ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5,13%41518,88553,8325,173936
2ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ5,13%41518,88553,8325,173936
3ΑΙΓΑΛΕΩ5,13%41518,88553,8325,173936
4ΙΛΙΟΝ4,40%35616,19475,0221,59168
5Ν ΙΩΝΙΑ4,40%35616,19475,0221,59168
6ΧΑΛΑΝΔΡΙ3,67%29713,51396,2118,009424
7ΓΑΛΑΤΣΙ3,67%29713,51396,2118,009424
8ΧΟΛΑΡΓΟΣ3,52%28512,96380,0117,273344
9ΕΛΕΥΣΙΝΑ2,20%1788,10237,5110,79584
10ΑΓ .ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2,20%1788,10237,5110,79584
11ΚΑΛΛΙΘΕΑ2,20%1788,10237,5110,79584
12ΚΗΦΙΣΙΑΣ2,20%1788,10237,5110,79584
13ΦΥΛΗ2,20%1788,10237,5110,79584
14ΧΑΙΔΑΡΙ1,15%934,23124,155,64328
ΣΥΝΟΛΟ8.096,88368,0410.795,84490,72

Πίνακας 2: Προτεινομένη κατανομή

Προτείνεται να  τεθεί σταθερή η ποσόστωση των Δήμων [Στήλη (3) του Πίνακα 2 ]. Η μηναία κατανομή [Στήλη (2) του Πίνακα 2 ] που προκύπτει από το γινόμενο της ποσόστωσης των Δήμων [Στήλη (3) του Πίνακα 2 ] επί της μηνιαίας δυναμικότητας (πχ 8.096,88τον) να αποτελεί το ανώτατο όριο για κάθε Δήμο, ενώ η ημερήσια κατανομή [Στήλη (4) του Πίνακα 2] θα είναι ενδεικτική. Επίσης αν κάποιος Δήμος δεν ανταποκριθεί στο πρόγραμμα, η ελλείπουσα ποσότητα θα αναδιανέμεται αναλογικά στους υπόλοιπους δήμους που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα 2 και μεταφέρουν απορρίμματα στο ΕΜΑ.

  1. Προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο του ΕΜΑ λόγω ολοκλήρωσης της σύμβασης [10], προτείνεται να εξεταστεί,  είτε το δικαίωμα προαίρεσης ( άρθρο 12 της [11]), είτε  τα τεύχη που έχει καταρτήσει η Δνση Ανακύκλωσης επί των οποίων αναμένει κατευθύνσεις, είτε συνδυασμός αυτών.
  2. Η εφαρμογή της  περικοπής (κούρεμα) των 3.019.002,84 € [18] να πραγματοποιηθεί λογιστικά εφόσον αποφασιστεί από τον ΕΔΣΝΑ.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης.

Ο Νομικός Συνεργάτηςτου ΕΔΣΝΑΟ Αναπλ. Προϊστάμενος τηςΔιευθ. Ανακύκλωσης
Βασ. ΧατζηγιαννάκηςΘ.ΖαρμπούτηςΜηχ.Μηχ. PhD ΕΜΠ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ