ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων  και προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου

Συνεδριάζει σήμερα 13 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεωνσε θέματα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης καθώς και τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Η ημερήσια διάταξη
Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) απόφασης του Αναπληρωτή .Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέμα 2ο :Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 4ο :Λήψη απόφασης για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 5ο :Λήψη απόφασης για την Υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων και υπογραφή της Σύμβασης Μεσεγγύησης από ανταποδοτικά τέλη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της ΣΠΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ » και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτών. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 6ο :Λήψη απόφασης για την Αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», κατά του Δήμου Ασπροπύργου, για την επιβολή τελών χρήσεως υπεδάφους κοινοχρήστων χώρων τα έτη 2013 έως και 2017. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 7ο :Λήψη απόφασης για την Αμοιβή του Δικηγόρου Κου Συλλούρη Γεώργιου για τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά του Δήμου Ασπροπύργου, για την επιβολή δημοτικών τελών το έτος 2011. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 8ο :Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΜΠΑΖΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ` αριθ. 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 9ο :Λήψη απόφασης για τον Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία των : ΤΣΙΜΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΤΣΙΜΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ και διαγραφή Χ.Κ. λόγω αποζημίωσης. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης επί της παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης δαπάνης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 11ο :Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17). Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.
Θέμα 12ο :Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους .Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.
Θέμα 13ο :Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2019. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.
Θέμα 14ο :Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία 2017-2018». Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτης Καραγιαννίδης
Θέμα 15ο :΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων». Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
Θέμα 16ο :Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
Θέμα 17ο :Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 . Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 18ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0052 οικογενειακού τάφου, στην ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, του Χριστόφορου και της Αγγελικής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 19ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Ζ-0546 οικογενειακού τάφου, στην ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ, του Χαράλαμπου και της Ειρήνης. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 20ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Ε-0514-α οικογενειακού τάφου, στον ΣΕΝΓΚΕΡΩΒ ΙΩΑΝΝΗ, του Δημητρίου και της Μαρίας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 21ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0042 οικογενειακού τάφου, στην ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, του Γεωργίου και της Όλγας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 22ο :Έγκριση απόσυρσης – καταστροφής οχημάτων – δικύκλου, λόγω παλαιότητας και ασύμφορου χρησιμοποίησής αυτών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2481/4-2-2019 πρωτόκολλο της Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλων ακαταλληλότητας ή ασύμφορου χρησιμοποίησης μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Ασπροπύργου. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 23ο :εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλα
Θέμα .24ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ