ΤΟΠΙΚΑΕΛΕΥΣΙΝΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας με 20 εκατ. ευρώ απο το ΥΠΕΣ

Ισχυρή ώθηση από την κεντρική κυβέρνηση για την ορθή προετοιμασία και φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021”

Την επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας με το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00€) σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου: 2017ΣΕ05500010 «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» , για τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021”, αποφάσισε το ΥΠΕΣ, σε μια κρίσιμη στιγμή , δεδομένων των καθυστερήσεων σε έργα, δίνοντας έτσι μια ισχυρή ώθηση στην προετοιμασία της πόλης για την επιτυχία του εγχειρήματος .
Συγκεκριμένα με την εν λόγω απόφαση ρυθμίζονται τα παρακάτω :
1.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν με την παρούσα επιχορήγηση γίνεται από το Δήμο Ελευσίνας.
2. Επιλέξιμες δράσεις είναι κυρίως οι απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων, οι αποζημιώσεις από πράξεις εφαρμογής, η απόκτηση κτιρίων για πολιτιστική χρήση, η διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων, διαμόρφωση κτιρίων για πολιτιστική χρήση, αθλητικών εγκαταστάσεων, έργα οδοποιίας και εν γενει υποδομών, καθώς και κάθε είδους δαπάνη που εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 4748/20.02.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Δεν χρηματοδοτούνται έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα. 4. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.
5. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμού υλοποίησης δράσεων, ο δήμος θα ενημερώσει το ΥΠΕΣ με την αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, πίνακα καταγραφής όλων των έργων που θα υλοποιήσει με την παρούσα επιχορήγηση.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.
Ο δικαιούχος υποβάλλει τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Σύμβαση έργου/προμήθειας / μελέτης κ.α
 Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
 Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται
 Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή του Δήμου. Στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου. Επισημαίνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής πινακίδας.
Επίσης επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος οφείλει να τοποθετεί την πινακίδα με τα στοιχεία του προγράμματος σε ορατό σημείο και με το ανάλογο μέγεθος σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΣ: (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOT ITA/), υπό τον τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμου Ελευσίνας για την προετοιμασία της πόλης για τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021”»
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής) έχει την δυνατότητα να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των πόρων του προγράμματος Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, ο δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετι κή έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος του δικαιούχου.
6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις της επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η απόφαση επιχορήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ