ΤΟΠΙΚΑ

Η Δυτική Αθήνα αλλάζει όψη

asfaltostrosi_riga_feraiou_24_10_13Μετά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας της Δυτικής Αθήνας που παρουσιάστηκε πρόσφατα και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα, επιμένοντας στα έργα υποδομής και στη θωράκιση της Δυτικής Αθήνας παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το σχέδιο της για την βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έπεται το πρόγραμμα ανάδειξης των μνημείων πολιτισμού της περιοχής, που ένα προσχέδιο ανακοινώθηκε.

Eισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Σπύρου Τζόκα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε ομόφωνα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»

Βασικά σημεία της Εισήγησης:

Σπύρος Τζόκας
Σπύρος Τζόκας

«Τα τελευταία χρόνια στους Ελληνικούς δρόμους παρατηρείται μια αλματώδης αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου και των αξονικών φορτίων, η οποία οδήγησε στο φαινόμενο εμφάνισης πρόωρων αστοχιών και φθορών των οδοστρωμάτων.

Επιπλέον, παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και η γήρανση των υλικών μειώνουν την ποιότητα και την δομική αντοχή του οδοστρώματος.
Η σταδιακή μείωση της αντιολισθηρότητας της οδού λόγω της λείανσης των επιφανειακών αδρανών και της ανάδυσης της ασφάλτου στην επιφάνεια του οδοστρώματος, επηρεάζει τόσο την ποιότητα κύλισης όσο και την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Επειδή η αντιολισθηρότητα των οδοστρωμάτων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των χρηστών και συντελεί στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, πρέπει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
Ακόμη, η αντιολισθηρότητα των οδοστρωμάτων συνδέεται άμεσα με την επιφανειακή υφή του οδοστρώματος , από την οποία εξαρτάται η ταχύτητα απομάκρυνσης του ύδατος από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Επίσης, σημαντική παράμετρος αφ’ ενός ασφαλείας για τους χρήστες και αφ’ ετέρου ταχείας απορροής των υδάτων, είναι η συμμόρφωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με αποδεκτές τιμές διαμήκους και εγκάρσιας ομαλότητας της επιφάνειας κύλισης.
Οι επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες στα τραυματισμένα ασφαλτικά οδοστρώματα, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας είναι κυρίως αντικατάσταση – ανανέωση της επιφάνειας τους με σκοπό την αντιμετώπιση των φθορών, που περιορίζονται στα ανώτερα στρώματα, ενώ μερικές φορές απαιτείται και μερική ανακατασκευή τους, με εξυγίανση της βάσης έδρασης.
Με τις επεμβάσεις αυτές αυξάνεται η δομική αντοχή του οδοστρώματος στα επιβαλλόμενα φορτία, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η πρόοδος των αρχικών βλαβών και αποκαθίσταται η ασφάλεια των μετακινήσεων. Η καλή ποιότητα του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας με την αποκατάσταση της δομικής αντοχής του, της ολισθηρότητας (συντελεστής τριβής) και της ομαλότητας του και την αποφυγή απόσπασης της προσοχής του οδηγού, προσφέρει ασφάλεια και ταχύτητα στις μετακινήσεις τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, δυνατότητα ελαχιστοποίησης των φθορών των οχημάτων, εξοικονόμηση καυσίμων, μείωση των εκλυόμενων ρύπων και ταχεία απορροή των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια του οδοστρώματος.
Για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης συντήρησης του οδικού δικτύου των Δήμων της Δυτικής Αθήνας ο ΑΣΔΑ προχώρησε στη σύνταξη της μελέτης «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας», επικαιροποιημένου προϋπολογισμού 6.117.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
Η μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος σε τμήματα οδών στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα. Εκτός από τις εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν και εργασίες εξυγίανσης της βάσης σε όποια τμήματα των δρόμων απαιτηθεί, ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες εκσκαφής σε όποια τμήματα απαιτείται, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ή / και σταθερού πάχους 10 cm στα τμήματα αυτά, ανάλογα με το βάθος της εκσκαφής, απόξεση φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος στα τμήματα που δεν θα απαιτηθεί εξυγίανση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα ή ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, όπου απαιτείται, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού πάχους 5 cm με χρήση κοινής ασφάλτου ή αντιολισθηρής ασφάλτου πάχους 4 cm, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και τις οδηγίες της επίβλεψης, διαγράμμιση των οδών όπου απαιτείται, προσαρμογή των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων στη νέα θέση, δηλαδή αναβιβασμός των φρεατίων, τα οποία βρίσκονται επί του οδοστρώματος της συντηρούμενης οδού, έτσι ώστε η άνω στάθμη του φρεατίου να συμπέσει με την τελική διαμορφούμενη επιφάνεια.
Σε όλο το οδικό δίκτυο θα γίνει συντήρηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και τοπικές επισκευές των οδοστρωμάτων στα σημεία που απαιτείται, χωρίς αλλοίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών. Οι εργασίες της εργολαβίας θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ε.ΤΕ.Π.
Στο έργο αυτό δεν θα υπάρξουν αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών των δρόμων, δεν θα τροποποιηθούν τα δίκτυα υποδομών και ως εκ τούτου δεν θα απαιτηθούν νέες μηκοτομές. Συνολικά θα συντηρηθούν 242.000 m2 οδών στους δήμους μέλη του ΑΣΔΑ. Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός από την παρέμβαση αυτή είναι περίπου 500.000 άτομα δηλαδή ο πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας, με βάση την απογραφή του 2011, ενώ ο συνολικά εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε εκατομμύρια επισκεπτών της περιοχής αυτής, ενώ κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης προβλέπεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 112 ισοδύναμα άνθρωπο-έτη.
Στη μελέτη υπάρχει πλήρης κατάλογος των δρόμων που έχουν επιλέξει οι Δήμοι. (είναι στα συνημμένα που έχετε στα χέρια σας)
  1. Το έργο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με την 4η Τροποποίηση Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους, με την υπ. αριθμ. 238/2014 (ΑΔΑ: ΩΩΙΔ7Λ7-ΗΙ0) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
  2. Στις 28/11/2014 ο ΑΣΔΑ διαβίβασε (α.π. ΑΣΔΑ 4200) στην Υπηρεσία μας την μελέτη και στις 22/01/2015 (α.π 11239) η Υπηρεσία (Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής) ζήτησε σειρά συμπληρωματικών στοιχείων από τον ΑΣΔΑ. Σε συνέχεια, και μετά από στενή συνεργασία των Υπηρεσιών, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις από τον ΑΣΔΑ.
  3. Η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης στις 14-5-2015.
  4. Το έργο είναι έτοιμο για δημοπράτηση μετά και τη γνωμάτευση της Νομικής μας υπηρεσίας.
  5. Οι Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ για την καλύτερη εκτέλεση του έργου καθώς και τον συντονισμό των εργασιών ανέθεσαν στον ΑΣΔΑ να υλοποιήσει ενιαία το έργο.
  6.  Προτείνω να προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΑΣΔΑ για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, τόσο απαραίτητου για τη Δυτική Αθήνα
  7. Να ορίσουμε 2 τακτικά, ο ένας εκ των οποίων πρόεδρος, και δύο αναπληρωματικά μέλη για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.»

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ