ΤΟΠΙΚΑ

"Καμπάνες" 1,7εκ ευρώ για περιβαλλοντικές ατασθαλίες

molynshΠρόστιμα 1.735.490 ευρώ υπέγραψε η απερχόμενη ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Τα πρόστιμα επεβλήθησαν σε δήμους για ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, για συλλογή – μεταφορά σκουπιδιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια και άλλες παραβάσεις, Επεβλήθησαν επίσης και σε εταιρείες για σοβαρά περιβαλλοντικά παραπτώματα, τα οποία διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια ελέγχων οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Οι κυριότερες παραβάσεις αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής, λειτουργία δραστηριοτήτων χωρίς περιβαλλοντική άδεια, μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κ.ά.

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε μονάδες όπως: 301.840 ευρώ στα Διυλιστήρια Κορίνθου για τη λειτουργία του διυλιστηρίου στο 7ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις που αφορούσαν υπερβάσεις οριακής τιμής εκπομπής οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) στην καπνοδόχο της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) το 2010, μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ελαιώδεις λάσπες), ανεξέλεγκτη διάθεση επικινδύνων στερεών αποβλήτων (εξαντλημένων καταλυτών), διαρροή επικινδύνων υγρών αποβλήτων στο έδαφος, υπέρβαση των οριακών τιμών ορυκτών ελαίων και υδρογονανθράκων σε βιομηχανικά λύματα που διατίθενται στον Σαρωνικό Κόλπο και υπέρβαση των οριακών τιμών ολικής αμμωνίας σε αστικά λύματα που διατίθενται στον Σαρωνικό κ.ά. 131.150 ευρώ για τη λειτουργία εργοστασίου ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου, που βρίσκεται στο 19ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Διαπιστώθηκαν παραβάσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μόλυβδου (Pb) και διοξειδίου του θείου (SO2), πλημμελής συντήρηση, λειτουργία και παρακολούθηση του Συστήματος Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, διάθεση αστικών λυμάτων επιβαρημένων με βιομηχανικούς ρύπους σε μη στεγανό βόθρο, διαφυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, διάθεση αποβλήτων πυρότουβλων σε εταιρεία αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, προς άγνωστο αποδέκτη, ως μη επικίνδυνο απόβλητο, χωρίς προηγούμενο ποιοτικό έλεγχο για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητάς του κ.ά. 56.100 ευρώ στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και στην εταιρεία Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – Αρση ΑΕ, κύριο και φορέα λειτουργίας αντίστοιχα, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, της «Εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας (Αποτεφρωτήρας) νοσοκομειακών απορριμμάτων Αττικής», στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων, Ν. Αττικής.

Διαπιστώθηκαν παραβάσεις για μη αδειοδοτημένη αποθήκευση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις ακατάλληλων προδιαγραφών καθώς και διασπορά/διαφυγή αποβλήτων στο έδαφος. 53.800 ευρώ στην εταιρεία Βουγιουκλάκειο ΑΕ για τη λειτουργία της Υγειονομικής Μονάδας Γενικής Κλινικής Δυτικής Αττικής – Βουγιουκλάκειο, που βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής, για λειτουργία υγειονομικής μονάδας χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια κτλ. 47.500 ευρώ στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής που βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι στον Δήμο Φυλής Αττικής.

Διαπιστώθηκαν διαφυγές στραγγισμάτων εκτός ΧΥΤΑ και πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων. 47.350 ευρώ στον Δήμο Σαρωνικού για τον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Καλυβίων και τον παρακείμενο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση «Τίποτι-Κρούδι» του Δήμου Σαρωνικού.

Διαπιστώθηκε ότι δεν προχωρούσαν οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος και ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών στερεών αποβλήτων στον ΧΑΔΑ που τελούσε σε καθεστώς αποκατάστασης, διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης κτλ. 38.100 ευρώ στον Δήμο Άνδρου για τον ΧΑΔΑ Άνδρου, στη θέση «Σταυρόπεδα» και για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων σε όλο το νησί της Άνδρου. 36.000 ευρώ στην Υγειονομική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου για πλημμελή διαχωρισμό / διαλογή στην πηγή Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και για εκτός προδιαγραφών αποθήκευσης και εκτός χρονικών ορίων μεταφορά ΕΑΥΜ προς επεξεργασία. 32.400 ευρώ στην Περράκης-Τζιώνας ΑΕ για την αποκατάσταση λατομείου μαρμάρων, έκτασης 74.609 τ.μ., που βρίσκεται στο Γραμματικό Αττικής.

Διαπιστώθηκε διαρροή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στο έδαφος, απόρριψη χρησιμοποιημένων ελαστικών εντός του γηπέδου του λατομικού χώρου, απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών – (μπάζων) εντός του λατομικού χώρου κ.ά. 29.050 ευρώ στην εταιρεία Fargeco Hellas ΕΠΕ για τη μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη ΔΕ Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη λειτουργία της μονάδας θερμικής αδρανοποίησης καθ’ υπέρβαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δυναμικότητας, απουσία παρακολούθησης της ποιότητας των αερίων αποβλήτων, μη σύννομη διαχείριση υγρών αποβλήτων και μη διακριτοί χώροι αποθήκευσης τελικού προϊόντος. 22.900 ευρώ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της στον Σκαραμαγκά Αττικής. Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, μεταξύ άλλων, δεν λειτουργούσε μονάδας ανάκτησης ατμών και δεν γινόταν παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων. 19.800 ευρώ στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και στις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ και ΒΕΑΛ ΑΕ, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής που βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι στον Δήμο Φυλής Αττικής για μη προβλεπόμενη διάθεση βιοκομπόστ. 19.450 ευρώ στην ΕΛΒΑΛ – Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛΒΑΛ ΑΕ) για τη βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων βαμμένου αλουμινίου της ELVAL Colour Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Προϊόντων Βαμμένου Αλουμινίου στο 5ο χλμ. ΠΕΟ Θηβών – Χαλκίδας του Δ. Θηβών του Ν. Βοιωτίας, που απορροφήθηκε από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ για μη ορθή διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 19.250 ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ναυπάκτου για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της ευρείας περιοχής Ναυπάκτου στη θέση «Μπούτος».Διαπιστώθηκαν παράλειψη απολύμανσης / χλωρίωσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (λυμάτων), απουσία σημαδούρας από το σημείο εξόδου του αγωγού στον θαλάσσιο αποδέκτη, ανεξέλεγκτη απόρριψη υπολειμμάτων λάσπης στο έδαφος και πλημμελής παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της περιοχής του διαχύτη. 18.200 ευρώ στον Δήμο Σικυωνίων Κορινθίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του καθώς δεν έχει αποκατασταθεί η ανενεργή χωματερή στη θέση «Κοκκινόβραχος».

Επίσης διαπιστώθηκε καύση των στερεών αποβλήτων στον ΧΑΔΑ στη θέση «Λιτσάρδα» και συλλογή και μεταφορά αστικών αποβλήτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια. 17.800 ευρώ στην εταιρεία Ι. Χορόζογλου & Σία ΟΕ για τη μονάδα εκτροφής ιχθύων που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Διαπόρι» Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής για χρήση ιχθυοκλωβών μεγαλύτερης επιφάνειας από την εγκεκριμένη, παράνομες χερσαίες εγκαταστάσεις και ελλιπή παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 10.500 ευρώ στην εταιρεία Prodis – Θ. Τριανταφύλλου ΑΒΕΕ για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών, καλλυντικών και άλλων χημικοτεχνικών προϊόντων που βρίσκεται στη λεωφ. Τατοΐου 405 του Δήμου Αχαρνών Νομού Αττικής. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ήταν πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων, παρακολούθηση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και διαχείριση – αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων. 8.100 ευρώ στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ για το υποέργο Σκουριών των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας, που βρίσκεται στη ΔΕ Μ. Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής για υλοτόμηση δασικής έκτασης χωρίς πρωτόκολλο υλοτόμησης. 7.850 ευρώ στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ΠΕ Ηλείας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του.

Διαπιστώθηκε έλλειψη άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και απουσία εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. 7.850 ευρώ στην εταιρεία Δαρσινός Θεόδωρος & Σία ΟΕ για τη λειτουργία της μονάδας διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών αποβλήτων της εταιρείας στον Ρέντη Αττικής για αποθήκευση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων εκτός της κτιριακής εγκατάστασης, για εκτός προδιαγραφών προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά. 4.800 ευρώ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, Ισχύος 8,5 MWer, στη θέση «Σανίδι-Δαφνοζωνάρα» του ποταμού Αχελώου για έλλειψη θεωρημένου ημερολογίου για τη διαχείριση των ελαίων / λιπαντικών, τη μη κατασκευή προβλεπόμενης σήραγγας μήκους 335 μέτρων, απόθεση εκσκαφών σε μη αδειοδοτημένο χώρο και έλλειψη μετρήσεων της παροχής νερού στα σημεία υδροληψίας και έλλειψη θεωρημένου ημερολογίου για την καταγραφή της. 3.200 ευρώ στην εταιρεία Κωνσταντίνος Γεωργίου & Σία ΟΕ για τη λειτουργία της βιοτεχνίας συσκευασίας – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων – θάλαμος συντήρησης που βρίσκεται στη θέση «Βουλγαρίνα» στα Ψαχνά του Δήμου Μεσσαπίων Νομού Ευβοίας. Διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ και με πλημμελή διαχείριση των υγρών αποβλήτων. 3.200 ευρώ στην εταιρεία Αγροκτήματα Προκοπίου ΑΕ για τη λειτουργία του εργαστηρίου συσκευασίας – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων που βρίσκεται στη θέση «Μουρτιά» στο ΔΔ Τριάδας του Δήμου Μεσσαπίων Νομού Ευβοίας διότι λειτουργούσε χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ