ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΑΕΝ Ασπροπύργου

Προκηρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 τ. Α’ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51849/2018/09-07-2018 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ – 4ο σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό, ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων
α) Μέχρι έντεκα (11) Πλοίαρχοι Α’ τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυτιλία Ι – ΙΙ – III, Επιθεωρήσεις Πλοίου, Ευστάθεια, Ευστάθεια – Κοπώσεις, Επικοινωνία Πλοιάρχου -Διοικητική Λογιστική, Μεταφορά Φορτίων Ι-ΙΙ, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική – Δίκαιο Θάλασσας, Ο.Ε.Π.(Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου), Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου (ISPS-SSO), Ναυτική Τέχνη Ι – Φανοί και Σχήματα, Ναυτική Τέχνη ΙΙ, Ν.Η.Ο. (Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα), ARPA-Τήρηση Φυλακής, RADAR, Ασφάλεια Φυλακής – I.S.M, MARPOL – Διαχείριση Έρματος, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, B.R.M. (Bridge Resource Management), B.M.S. (Bridge Management System), ECDIS, B.T.M (Bridge Teamwork Management), Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες, Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

β) Μέχρι οκτώ (08) Μηχανικοί Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, για τα μαθήματα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι -Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ – Συστήματα Εκφόρτωσης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ, Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου, Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός, Ατμοπαραγωγοί, Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλοντος, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Εφ. Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

γ) Ένας (01) Ραδιοτηλεγραφητής Α’ τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυτικές Επικοινωνίες Ι – ΙΙ. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
α) Μέχρι δύο (02) Χημικοί Μηχανικοί ή Χημικοί, για τα μαθήματα Χημεία, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών Ι και ΙΙ, Καύσιμα – Λιπαντικά και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων. β) Μέχρι τρείς (03) Νομικοί, για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία – Διοικητικές Δεξιότητες και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων. γ) Μέχρι πέντε (05) Αγγλικής Φιλολογίας, για τα μαθήματα, Ναυτικά Αγγλικά Ι – ΙΙ – ΙΙΙ – Ιν -V – VI, Επικοινωνία Πλοιάρχου – Διοικητική Λογιστική και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων. δ) Ένας (01) Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, για τα μαθήματα Ναυπηγία – Σχέδιο, Ναυτικές Μηχανές.

ε) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγοί – Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί, για τα μαθήματα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι – Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήματα Εκφόρτωσης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ , Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός, Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευστών Ι , Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλοντος, Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου, Εφ. Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

στ) Μέχρι τρείς (03) Μαθηματικοί, για το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ – Στατιστική, Μαθηματικά ΙΙΙ και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων. ζ) Ένας Φυσικός (για το χειμερινό εξάμηνο), για το μάθημα Φυσική.
η) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ή Αυτοματιστές Μηχανικοί, για τα μαθήματα Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά Ι, ΣΑΕ Ι-Αισθητήρια-Μετρήσεις, ΣΑΕ ΙΙ-Υδραυλικά Πνευματικά Συστήματα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, ΙΙ, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων
α) Ένας (01) Πλοίαρχος Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυτιλία, Ευστάθεια, Μεταφορά Φορτίων, Ναυτιλιακό Δίκαιο, ΟΕΠ, Ναυτική Τέχνη, Διεθνείς Κανονισμοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR, Ναυπηγία, Ασφάλεια Φυλακής – I.S.M., Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας, ECDIS, B.T.M. (Bridge Teamwork Management), Ανθρώπινες Σχέσεις, Διοικητικές Δεξιότητες και Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικού Τμήματος.

β) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Μηχανικοί Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, για τα μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-Ιν-V-VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική Ι-ΙΙ – Εφαρμογές, Μηχανική Ρευστών II- Εφαρμογές, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών – Εφαρμογές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών Φορτίων- Εφαρμογές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήματα Εκφόρτωσης-Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α’ ή Β Τάξης Ε.Ν (για το εαρινό εξάμηνο), για το μάθημα Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ.
ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μέχρι τέσσερις (04) (ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί ή Αυτοματιστές, για τα μαθήματα Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-Ιν-V-VI και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.
β) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει, για το μάθημα Η/Υ-Πληροφορική.

γ) Ένας (01) Χημικός Μηχανικός ή Χημικός, για τα μαθήματα Εργαστήριο Χημείας και Τεχνουργεία – Εργαστήρια VI και μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούμενη δαπάνη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί ως προς την πληρωμή του υλοποιείται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ 2014-2020. Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα :

1. Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :
α) Ναυτικών Μαθημάτων :
• Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
• Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.
• Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης ΕΝ.
• Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας .
• Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2. Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:
α) Ναυτικών μαθημάτων:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .
• Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β’ τάξης.
• Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 01-08-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 19100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά). Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα. ΙΔ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή περιγράφεται στο ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για την εφαρμογή και τήρηση των ισχυουσών διαδικασιών, Οδηγιών και Εντύπων του Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας. ΙΕ. Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και αν δεν υπάρχουν, σε εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν., Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ – 4ο και τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ασπροπύργου. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2105575986 και 2105574171-3. – Αρμόδιοι οι Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Η Προκηρυξη εδω

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ