ΤΟΠΙΚΑΕΛΕΥΣΙΝΑ

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας – τα θέματα

Δελτίο Τύπου Δήμου Ελευσίνας:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. Ελευσίνας», προϋπολογισμού δαπάνης 29.998,08 €.

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 12/1-12-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών , περί αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων), προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου, προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας του ΝΠΙΔ ΚΕΔΕ».

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την σίτιση αδέσποτων ζώων – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.466,43 €.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μαγούλας (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 57,27 €.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για αμοιβή Γραφείου Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων έτους 2017 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.588,84 €.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας έτους 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 160.419,44 €-.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δημοτικά κτίρια 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,65 €-.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπανών για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (πρώην ΚΤΕΟ) και απόκτηση πιστοποιητικών καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.521,70 €-.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 43.856,57 €-.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.478,01 €-.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.051,88 €-.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.833,36 €-.
13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης την συντήρηση και επισκευή υποδομών παιδικών χαρών ( Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 59.988,72 €-.
14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.591,60 €-.
15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την συντήρηση – επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας ( περιλαμβάνονται εργασίες φανοποιίας, επισκευές ελαστικών, ταχογράφων κλπ) 2016 (Σ) (ΠΑΤΣΑΣ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,95 €-.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για απολύμανση – απεντόμωση – κουνουποκτονία κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.532,83 €-.
17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για συντήρηση – επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας ( περιλαμβάνονται εργασίες φανοποιίας, επισκευές ελαστικών ταχογράφων κλπ) 2016 (Σ) ( ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 152.064,28 €-.
18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 66.227,22 €-.
19. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλίων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.683,07 €-.
20. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) (ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.998,74 €-.
21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) ( Α.ΚΑΟΥΣΗΣ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 78.013,84 €.
22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την αμοιβή ορκωτών εκτιμητών ακινήτων (Σ) (λήξη Σύμβασης 11/8/2018) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 849,40 €-.
23. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) (ΧΥΤΑΣ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 48.406,63 €-
24. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.431,92 €-.

25. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την αμοιβή ορκωτών εκτιμητών ακινήτων (Σ) ( Λήξη Σύμβασης 25/4/2018) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.499,16 €-.
26. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για συντήρηση ψυκτικών συσκευών πόσιμου νερού (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.716,16 €-.
27. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για ασφάλιστρα των οχημάτων της υπηρεσίας (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € €-.
28. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 46.992,40 €-.
29. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα κήπου (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.834,00 €-.
30. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για λοιπές πρόσθετες παροχές ( γάλα) 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.329,99 €-.
31. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ( σιδήρου, ψυχρού ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος, ξυλείας, χρωμάτων κλπ) (Σ) – εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.179,47 €-.
32. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ( σιδήρου, ψυχρού ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος, ξυλείας, χρημάτων κλπ) (Σ) ( BUILD & BOND) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.306,40 €-.
33. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την συντήρηση – επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού ( servers, pc, printers, fax, φωτοτυπικά, συστήματα ωρομέτρησης, αριθμομηχανών, μηχανών γραφείου, μηχανής γραμματοσήμων (Σ) (ΛΑΜΔΑ ΣΚΙΝ-ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 164,40 €-.

34. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την βιντεοσκόπηση δημοτικού συμβουλίου 2017 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.133,60 €-.
35. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την συντήρηση – επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (servers, pc, printers, fax, φωτοτυπικά, συστήματα ωρομέτρησης, αριθμομηχανών, μηχανών γραφείου, μηχανής γραμματοσήμων (Σ) (ΚΟΜΒΟΣ Σ.-ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Ι.ΙΚΕ)- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.029,80 €-.
36. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την συντήρηση – επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (servers, pc, printers, fax, φωτοτυπικά, συστήματα ωρομέτρησης, αριθμομηχανών, μηχανών γραφείου, μηχανής γραμματοσήμων (Σ) (Maruzen- ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ Γ.ΒΙΛΛΑΣ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.492,40 €-.
37. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ( γάντια, κράνη , φόρμες, αδιάβροχα, γιλέκα κλπ) (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 52,58 €-.
38. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για καθαρισμό υαλοπινάκων δημοτικών κτιρίων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.285,58 €-.
39. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.225,80 €-.
40. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την αμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.288,27 €-.
41. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αξιολόγηση δομών του Δήμου Ελευσίνας (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.560,00 €-.
42. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού κήπων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.583,60 €-.

43. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών – υλικών αυτόματου ποτίσματος – αρδευτικών υλικών (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 27.623,79 €-.
44. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.745,04 €-.
45. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών ( Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.966,00 €-.
46. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δημοτικού ΚΔΑΥ (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.708,40 €-.

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ