ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Τα θέματα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου

Στη σημερινή συνεδρίαση η υπόθεση αποζημίωσης του Δήμου Ασπροπύργου κατά του ΕΔΣΝΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας του στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και έγκριση σχεδίου συμφωνητικού.

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 19:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου έτους 2018, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


Θέμα 1ο: Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2018, και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 2ο:Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας για την διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 3ο:Έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησιών για τη δημιουργία χώρου σχολείου, στο Ο.Τ. 347.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 4ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί των δικαστικών αποφάσεων 185/2018 και 935/2018 και έγκριση σχεδίου Συμφωνητικού.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 5ο: Αμοιβή της Δικηγόρου Αλεξάνδρας Πισσάνη, του Γεωργίου, για την υπόθεση αποζημίωσης του Δήμου Ασπροπύργου κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ε.Δ.Σ.Ν.Α.” και του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας του στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, και έγκριση σχεδίου συμφωνητικού.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση διενέργειας δαπάνης με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ” και β) Διάθεση Πίστωσης αυτής.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 7ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση των επιμέρους παραδόσεων της 1ης και 2ης Φάσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Ασπροπύργου για την προετοιμασία και προσαρμογή στο νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με : α)Την έγκριση της σύναψης και την αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 248/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, β)Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Ασπροπύργου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), και γ)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέμα 10ο: Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη.
Θέμα 11ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη.
Θέμα 12ο: Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, του ΠΑΝΤΕΛΗ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 463/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 13ο: Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κας ΚΟΑΣΙΔΟΥ ΗΓΙΑΣ, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 462/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 14ο: Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ-0108 οικογενειακού τάφου στην Σπυροπούλου Ελένη, του Γεωργίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 15ο: Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ-0190 οικογενειακού τάφου στην Κόρμαλη Βασιλική, του Ηλία και της Σοφίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 16ο: Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Ζ-0196 οικογενειακού τάφου στον Πιπιλίδη Γεώργιο, του Παύλου και της Παρασκευής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 17ο: Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Ζ-0054 οικογενειακού τάφου στον Κουϊμτσίδη Ευστάθιο, του Νικόλαου και της Δέσποινας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 18ο: Έκφραση γνώμης, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.), από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέμα 19ο: Προέγκριση για την καταβολή του απαιτούμενου ποσού με σκοπό την παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Ζ 1023 τάφου στη Νέλη Παπαδοπούλου, του Αυγκούστ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 20ο: Μεταβίβαση δικαιωμάτων του υπ’ αριθμ. Δ 0056 τάφου στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο, του Χριστόφορου. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 21ο: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 22ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ