ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

4 θέσεις εργασίας για Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στον Ασπρόπυργο

[όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος 3331 της εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ]

Ανακοινώνεται την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2018
( λήξη του προγράμματος ), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις εξής ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 ΕΩΣ
31-07-2018 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια ((με γνώσεις Ζούμπα, pilates, yoga, αεροβικής)

02 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2018 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: ρυθμική γυμναστική

03 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2018 Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ειδικότητα: κωπηλασία
ΣΥΝΟΛΟ 4

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπο αίτησης

2. Πτυχίο φυσικής αγωγής όπως αναφέρεται στον πίνακα 1 της ανακοίνωσης, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα.
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα και
• Ο υποψήφιος δηλώνει, ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση )
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφο που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/01-10-2013 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ 2527/08-10-2013/ΑΔΑ: ΒΛΛΚΓ-39Η ) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά προσόντα
Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου ( οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: ( Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών * ώρες απασχόλησης το μήνα * 0,08 μονάδες / 120 ).

Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες ) Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο )
Μονογονεϊκή οικογένεια: ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα ( 1 ) τέκνο του )

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη
• Ο χρόνος κτήσης πτυχίου
• Η εντοπιότητα
• Η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση ( με ποινή αποκλεισμού ) για τους επιτυχόντες είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας ( ψυχικής και σωματικής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων που συστάθηκε με την υπ΄αριθ. 114 / 23-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ( 10 ) ημερών στα γραφεία του, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου ( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος ) τηλέφωνα επικοινωνίας 2105577862, 2105579470, 5579431 κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 14:00μ.μ. μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νόμου Αττικής.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2105577862, 2105579470, 5579431 στην υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Αλεξάνδρα Τσίγκου.

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου ( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος ) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο ( 2 ) τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ