ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΤΟΠΙΚΑ

40 θέσεις εργασίας «άνοιξαν» στον Δήμο Ασπροπύργου

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τρεις μήνες, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων ανακοίνωσε ο Δήμος Ασπροπύργου. Πιο συγκεκριμένα:

Ανακοινώνει

40 θέσεις εργασίας «άνοιξαν» στον Δήμο Ασπροπύργου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Ασπροπύργου, διάρκειας από 10-06-2022 έως τρεις (3) μήνες.

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΑριθμός ατόμων
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ1 ΑΤΤΙΚΗΣΑΡΧΗΓΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

(πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου με γνώσεις χειρισμού Η/Υ)

01

1   Όλο  το  προσωπικό  της  Κατασκήνωσης  θα  διαμένει  ΕΝΤΟΣ  των  εγκαταστάσεων  της  Δημοτικής κατασκήνωσης (ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ) ( απόφοιτοι τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία)02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

(απόφοιτοι  Α’ τάξης Λυκείου)

12
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ    ή  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

(πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας – Κοινωνικής Διοίκησης ή

πτυχιούχοι Ψυχολογίας)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Μουσικών και χορευτικών σχολών, και Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΙΑΤΡΩΝ

(απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

(τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου με Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή  Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΣ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

(απόφοιτος Τ.Ε.Ε.ΦΑ.)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΜΑΓΕΙΡΑΣ

(απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΗΘΟΙ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ

(απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(βοηθητικό προσωπικό – δεν απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα)

06
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

(τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

(τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΦΥΛΑΚΕΣ

(απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

(τουλάχιστον Απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ/ΣΕΣ

(βοηθητικό προσωπικό – δεν απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα)

02

ΓΕΝΙΚΑΠΡΟΣΟΝΤΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, από 18 έως 45 ετών).
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
&3.Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνονται:

Α) εάν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι (έναρξη και λήξη)

Β) εάν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να

επιλεγεί όποιος: 1) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· 2) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε 3) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή 4) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

  1. Βεβαιώσεις, εμπειρίας, ανεργίας, οικογενειακής κατάστασης και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων κατάταξης.

(Για την πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη,  εργασιακή εμπειρία,  απασχόληση σε κατασκήνωση, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, χρόνος ανεργίας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπογεγραμμένη με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Γραμματείας του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, Ασπρόπυργος,, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (πληρ.: Ι. Παροτσίδης, τηλ. 213 200 6709). Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες , από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Λ. Δημοκρατίας 141, Ασπρόπυργος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ