ΤΟΠΙΚΑ

OΤΑ: Από μη ανταποδοτικούς πόρους το 30% του κόστους των προσλήψεων

Με άλλους, μη ανταποδοτικούς πόρους  θα μπορεί να καλύπτεται  το 30% του κόστους για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε δημοτικές υπηρεσίες  υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με διάταξη νομοσχεδίου που κατέθεσε χθες τα μεσάνυχτα ο ΥΠΕΣ, κ. Πάνος Σκουρλέτης.
Αυτό σημαίνει πως από τους πόρους που εισπράττει ένας Δήμος για την κάλυψη των μισθών εργαζομένων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (πχ καθαριότητα) θα πρέπει να καλύπτεται μόνο το 70% της σχετικής δαπάνης, ενώ το υπόλοιπο 30% μπορεί να καλύπτεται από άλλους πόρους του προϋπολογισμού των Δήμων. Μέχρι τώρα έπρεπε το 100% της μισθοδοσίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες να καλύπτεται από τους ανταποδοτικούς πόρους.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου  με παλιότερες ρυθμίσεις (ν. 4325/2015, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ να συνάπτουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, για την πρόσληψη προσωπικού αμιγώς αμειβόμενου από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών.
Με δεδομένη, όμως, όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση, την υποχρέωση εξ ολοκλήρου κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού από το καταβαλλόμενο από τους ωφελούμενους πολίτες αντίτιμο, περιορίζεται δραστικά η δυνατότητα των Δήμων να ασκήσουν, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα και τη βούληση, κοινωνική πολιτική υπέρ των ήδη επιβαρυμένων οικονομικά πολιτών, μέσω της θέσπισης χαμηλών διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές τους, καθώς και χαμηλού εν γένει αντιτίμου στις κάθε είδους παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες.
Ενόψει των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), του λοιπού καλυπτόμενου από τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση.
Το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες το ΥΠΕΣ έχει τίτλο  “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει, μεταξυ άλλων, τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:
-Κάλυψη κόστους σε ποσοστό 30% για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (διαφορά μεταξύ καταβολής αντιτίμου και της πραγματικής αμοιβής).
-Επιχορήγηση των νομικών προσώπων των δήμων, τα οποία παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες, με το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών της παρεχομένης υπηρεσίας
-Συνέχιση λειτουργίας διαδημοτικών επιχειρήσεων  (με δαπάνη των ΟΤΑ) για την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν αναλάβει.
-Κάλυψη των ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα από την α) καταβολή, αναδρομικά από 11/5/2015 των αποδοχών στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς αστυνομικούς που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους  και β) καταβολή με αναδρομική ισχύ της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) χωρίς την προβλεπόμενη περικοπή.
-Ενδεχόμενη δαπάνη των οικείων ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους από ανάληψη των υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
-Επιχορήγηση των ανωνύμων εταιρειών των Δήμων που επιλέγονται να φιλοξενήσουν το θεσμό “Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης”
-Δυνατότητα πρόσληψης από τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και μίσθωσης έργου , για την παροχή τεχνικής στήριξης σε δήμους και περιφέρειες μέλη τους, στην υλοποίηση έργων ενταγμένων σε περιφερειακά ή Τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα , στη περίπτωση που η δαπάνη αυτή δεν καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω προγράμματος .
-Παράταση από 31/3/2017 έως 31/7/2017 των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, των Κέντρων Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑ.
-Υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου για καταβολή στους Δήμους των οριζομένων τελών (αποχέτευσης, χρήσεως υπονόμου) με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων των δήμων.
-Απαλλαγή, αναδρομικά από 24/4/2014 από προσαυξήσεις , τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων προς τη φορολογική διοίκηση των ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων τους
-Απαλλαγή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για τα ρητώς μνημονευομένα ακίνητα τους
-Απόδοση στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς –μειονεκτικούς δήμους των χρηματικών διαθεσίμων φόρου ζύθου που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
-Κάλυψη των οργανικών θέσεων των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΔΕΠ και απασχολήθηκε από 1/1/2008 έως 31/12/2010
-Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών
-Kαταβολή αυξημένων αποδοχών στους εργαζομένους  των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμών και των νομικών προσώπων τους με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους καθαριστές –καθαρίστριες σχολικών μονάδων λόγω αύξησης του μειωμένου ωραρίου εργασίας τους μέχρι το και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης τους.
-Ανάληψη της δαπάνης για τις αμοιβές του προσωπικού για εκτέλεση έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από Δήμους και Κοινότητες, Συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και των σχετικών εργοδοτικών επιβαρύνσεων από τις διατιθέμενες για το έργο συμβάσεις.
-Καταβολή αυξημένων αποδοχών σε υπαλλήλους λόγω αναγνώρισης του χρόνου διαθεσιμότητας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ